Onze algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Draagwijdte

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen die door SAS ECY (“de Verkoper”) worden gesloten aan consumenten en niet-professionele kopers (“de Klanten of de Klant”), die de door de Verkoper te koop aangeboden producten (“de Producten”) op de website willen kopen www.dekory.fr

Ze specificeren met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door klanten bestelde producten.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden aangevuld met specifieke voorwaarden, uiteengezet op de website, vóór elke transactie met de Klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder deze die van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Ze zijn te allen tijde toegankelijk op de website van www.dekory.fr en zullen, indien nodig, voorrang hebben op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

Aangezien deze Algemene Verkoopvoorwaarden later kunnen worden gewijzigd, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant de versie die van kracht is op de website op de datum van de bestelling.

Artikel 2 Producten te koop aangeboden

De Producten die op de website van www.dekory.fr te koop worden aangeboden, zijn als volgt:

 • Decoratie
 • Metalen wanddecoratie
 • Spiegel
 • Metalen klok
 • Tafelgerei

De belangrijkste kenmerken van de Producten, en in het bijzonder de specificaties, illustraties en aanduidingen van de afmetingen of capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de www.dekory.fr website

De Klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

De foto’s en grafieken die op de website van www.dekory.fr worden gepresenteerd, zijn niet contractueel en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.

De Klant is verplicht de beschrijving van elk Product te raadplegen om de eigenschappen, essentiële kenmerken en levertijden ervan te kennen, evenals, in het geval van continue of periodieke levering van een goed, de minimumduur van het voorgestelde contract.

De contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en wordt uiterlijk bevestigd op het moment van validatie van de bestelling door de Klant.

Artikel 3 Geldigheidsduur van het productaanbod

Het aanbod van Producten wordt geacht binnen de grenzen van de beschikbare voorraden te vallen, zoals gespecificeerd op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Artikel 4 Contactgegevens van de verkoper

De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

SAS ECY

8 Rue du Gloeckelsberg
67000 Straatsburg/Frankrijk

contact@dekory.fr

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, versterkt en aangevuld door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft de Klant te allen tijde het recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering en overdracht van al zijn persoonsgegevens schriftelijk, per post en met bewijs van zijn identiteit, naar het hierboven vermelde adres van de Verkoper.

De validatie van de bestelling door de Klant houdt in dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud worden aanvaard.

De Klant erkent dat hij/zij over de vereiste bekwaamheid beschikt om de Producten die op de website worden aangeboden te contracteren en aan te kopen www.dekory.fr

Artikel 5 Opdrachten

5-1 . Het plaatsen van de bestelling

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op de www.dekory.fr website de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende methoden:

De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn aanvaarding te bevestigen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden of te corrigeren.

De registratie van een bestelling op de website van www.dekory.fr vindt plaats wanneer de klant deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en zijn bestelling te valideren. Deze validatie impliceert de aanvaarding van al deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.dekory.fr

De verkoop is pas definitief nadat de Klant de Klant per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper heeft gestuurd, die onverwijld moet worden verzonden en nadat de Verkoper de volledige prijs heeft ontvangen.

Elke bestelling die door de Klant wordt gevalideerd en door de Verkoper wordt bevestigd, onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden zoals hierboven beschreven, op de website www.dekory.fr vormt de totstandkoming van een overeenkomst die op afstand tussen de Klant en de Verkoper wordt gesloten.

Behoudens tegenbewijs vormen de gegevens die in het computersysteem van de Verkoper zijn opgeslagen het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn gesloten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling te annuleren of te weigeren.

De Klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de website www.dekory.fr in de rubriek “Bestelling volgen”.

5-2 . Wijzigen van de bestelling

Eventuele wijzigingen in de bestelling door de Klant kunnen door de Verkoper slechts in aanmerking worden genomen binnen de grenzen van zijn mogelijkheden en op voorwaarde dat zij per e-mail worden meegedeeld op het volgende adres: contact@dekory.fr aan de Verkoper ten minste 2 dagen voor de geplande datum van verzending van de bestelling.

Aangepaste bestellingen kunnen niet meer worden gewijzigd zodra de bestelling is bevestigd.

In het geval dat deze wijzigingen niet door de Verkoper kunnen worden aanvaard, zullen de bedragen die zijn betaald bij het plaatsen van de bestelling door de Klant zoals gedefinieerd in het artikel “Betalingsvoorwaarden” van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, automatisch worden overgenomen door de Verkoper en zullen geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

5-3 . Annuleren van de bestelling

Bestellingen kunnen niet door de Klant worden geannuleerd, behalve in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht of in geval van overmacht.

In geval van annulering van de bestelling door de Klant na aanvaarding door de Verkoper minder dan 3 dagen voor de geplande datum van de levering van de bestelde Producten, om welke reden dan ook, behalve de uitoefening van het herroepingsrecht of overmacht, wordt de betaling die is gedaan op het moment van de bestelling, zoals gedefinieerd in het artikel “Betalingsvoorwaarden” van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, automatisch overgenomen door de Verkoper en komt niet in aanmerking voor restitutie.

Artikel 6 Tarieven

De Producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de website van de www.dekory.fr worden vermeld, op het moment dat de bestelling door de Verkoper wordt geplaatst. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de website worden toegekend www.dekory.fr

Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de www.dekory.fr website, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om, buiten deze geldigheidsduur, de prijzen op elk moment te wijzigen. Ze omvatten de kosten van verwerking, verzending, transport en levering.

De betaling die van de klant wordt gevraagd, is het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant en volledig betaalbaar op de dag van de bestelling door de Klant door middel van beveiligde betaling, volgens de volgende voorwaarden:

 • Met creditcard: Creditcard, Visa, MasterCard
 • PayPal
 • Telefonisch: Google Pay

Betaling met creditcard is onherroepelijk, behalve in geval van frauduleus gebruik van de kaart. In dit geval kan de Klant de annulering van de betaling en de teruggave van de overeenkomstige bedragen vragen.

Artikel 8 Leveringen

De door de Klant bestelde Producten worden binnen 5 tot 15 dagen na verzending van de bestelling geleverd in Europees Frankrijk, Europa, Canada en de Verenigde Staten.

Behoudens bijzondere gevallen of het niet beschikbaar zijn van één of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren. Deze termijnen worden echter alleen ter informatie verstrekt. Indien de bestelde Producten niet binnen 30 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of de handeling van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen worden dan uiterlijk veertien dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst aan de Klant terugbetaald, exclusief enige schadevergoeding of inhouding.

In geval van niet-conformiteit van het geleverde Product, verbindt de Verkoper zich ertoe dit te verhelpen of de Klant terug te betalen, zoals aangegeven in het artikel – “Aansprakelijkheid van de Verkoper – Garantie”.

De verkoper neemt de risico’s van het transport op zich en is verplicht de klant te vergoeden in geval van schade veroorzaakt tijdens het transport.

Leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat door de Klant is opgegeven op het moment van de bestelling en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang zal hebben.

Artikel 9 Eigendomsoverdracht – Risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Klant zal slechts plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de genoemde Producten.

Ongeacht de datum van de eigendomsoverdracht van de Producten, zal de overdracht van het risico van verlies en schade in verband daarmee pas plaatsvinden op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dan ook op eigen risico van de Verkoper.

Artikel 10 Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij de Verkoper, zonder redenen te moeten rechtvaardigen of een boete te moeten betalen, met het oog op omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd binnen veertien dagen (ten hoogste 14 dagen na de mededeling van de herroepingsbeslissing) na kennisgeving aan de Verkoper van de herroepingsbeslissing van de Klant.
Retourzendingen moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden gedaan, zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, vervuilde of incomplete Producten worden niet geretourneerd.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de leveringskosten terugbetaald; de verzendkosten voor de retourzending blijven voor rekening van de klant.

De terugbetaling vindt plaats binnen veertien dagen (maximaal 14 dagen) vanaf de kennisgeving aan de Verkoper van de herroepingsbeslissing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de verkoper – Garantie

De producten die op de website van www.dekory.fr worden verkocht, voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving en hebben prestaties die compatibel zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten zijn van rechtswege en zonder aanvullende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, gerechtigd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,

 • de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die defect of beschadigd lijken te zijn of niet overeenstemmen met de bestelling,
 • de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ongeschikt maakt voor gebruik,

onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden waarnaar in het onderstaande vak wordt verwezen en die zijn gedefinieerd in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden (Conformiteitsgarantie / Garantie van verborgen gebreken).

Er wordt aan herinnerd dat de Klant in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen tegen de Verkoper;- kan kiezen tussen de reparatie of vervanging van het bestelde Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de consumentenwet; is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig maanden na de levering van het Product.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die het product kan dekken. De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen Productgebreken uit te voeren in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel L.217-3 van het wetboek consumentenrecht bepaalt:

“De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met de overeenkomst en met de criteria van artikel L.

217-5. Zij is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van aflevering van de goederen in de zin van artikel

L. 216-1, die binnen twee jaar na die datum verschijnen.”

De Verkoper zal alle Producten of onderdelen onder garantie die niet-conform of defect blijken te zijn, terugbetalen of vervangen.

Verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Terugbetalingen voor Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking door de Verkoper van het gebrek aan overeenstemming of het verborgen gebrek worden uitgevoerd.

De terugbetaling vindt plaats door creditering van de bankrekening van de Klant.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

 • niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de verantwoordelijkheid van de Klant is om te controleren,
 • in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of door een gebrek zijn aangetast.

Artikel 12 Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd dat de persoonsgegevens die van de klant worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en het opstellen van facturen, in het bijzonder.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de Verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De verwerking van de informatie die via de website van www.dekory.fr wordt gecommuniceerd, voldoet aan de wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens, aangezien het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van deze gegevens garandeert.

De Klant heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, een permanent recht op toegang, wijziging, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking met betrekking tot informatie die op hem betrekking heeft.

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet op de website www.dekory.fr

Artikel 13 Intellectuele eigendom

De inhoud van de www.dekory.fr website is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak, parasitisme en een daad van oneerlijke concurrentie vormen.

Artikel 14 Toevalligheid

Deze AV sluiten uitdrukkelijk het wettelijke regime van onvoorzienbaarheid uit dat is voorzien in artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek voor alle verkopen van Producten van de Verkoper aan de Klant. De verkoper en de klant doen dus elk afstand van het recht om zich te beroepen op de bepalingen van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek en de daarin voorziene regeling van onvoorzienbaarheid, door zich ertoe te verbinden zijn verplichtingen na te komen, zelfs indien het contractuele evenwicht wordt verstoord door omstandigheden die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verkoop, zelfs indien de uitvoering ervan buitensporig bezwarend blijkt te zijn en alle economische en financiële gevolgen draagt.

Artikel 15 Overmacht

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Toepasselijk recht – Taal

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door het Franse recht.

Ze zijn in het Frans geschreven. In het geval dat ze in een of meer talen worden vertaald, is alleen de Franse tekst authentiek in geval van betwisting.

Artikel 17 Disputen

Alle geschillen die aanleiding kunnen geven tot de aan- en verkooptransacties die op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gesloten, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en gevolgen en die niet tussen de verkoper en de klant konden worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in elk geval een beroep kan doen op de klassieke bemiddeling, in het bijzonder bij de Commissie voor Consumentenbemiddeling (Consumentenwet, art. L 612-1) of aan bestaande sectorale bemiddelingsorganen of aan een alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bv. bemiddeling) in geval van een geschil.

Artikel 18 Precontractuele informatie – Aanvaarding door de klant

Het feit dat een natuurlijke (of rechts)persoon op de website bestelt www.dekory.fr impliceert de volledige aanvaarding en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de verplichting om te betalen voor de bestelde Producten, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afstand doet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zou zijn tegen de Verkoper.

BIJLAGE 1 Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de Franse consumentenwet

De verkoper is verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit hem door het contract is aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Franse consumentenwet

Om aan het contract te voldoen, moet de accommodatie:

Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijke woning wordt verwacht en, indien van toepassing:

overeenkomen met de beschrijving van de verkoper en beschikken over de kwaliteiten die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model

de eigenschappen bezitten die een koper mag verwachten in het licht van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

Of de kenmerken in onderling overleg tussen de partijen laten bepalen of geschikt zijn voor elk door de koper nagestreefd bijzonder gebruik, onder de aandacht van de verkoper gebracht en deze heeft aanvaard.

Artikel L217-12 van de Franse consumentenwet

De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Franse consumentenwet

Indien de koper in de loop van de aan de verkoper verleende commerciële garantie bij de verwerving of reparatie van roerende goederen de verkoper verzoekt om de door de garantie gedekte toestand te herstellen, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende duur van de garantie. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van het verzoek tot tussenkomst van de koper of vanaf de terbeschikkingstelling voor herstelling van de betrokken goederen, indien deze verstrekking dateert van na het verzoek tot interventie.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden door de garantie voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet zou hebben verworven of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij ervan op de hoogte was geweest.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

De vordering die voortvloeit uit verbodsgebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.