Legaal

U bent momenteel verbonden met de officiële website van Société SAS ECY

Naam: SAS ECY

Maatschappelijke zetel: 8 RUE DU GLOECKELSBERG 67200 STRASBOURG

Telefoon: 0615551245

Mail: contact@dekory.fr

RCS: Straatsburg B 911 755 601

SAS met een kapitaal van € 1.500

SIRENE: 91175560100018

APE-code: 4791A SIRET: 91175560100018

Intracommunautair btw-nummer: FR93911755601

1. Presentatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, moeten de gebruikers van de site
WWW.DEKORY.CO
de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht op de site specificeren:

Eigenaar: DEKORY– 8 RUE DU GLOECKELSBERG 67200 STRAATSBURG

Verantwoordelijke publicatie: DEKORY– contact@dekory.fr

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Gastheer: IONOS SARL – 7, place de la Gare, BP 70109, 57200 Sarreguemines Cedex, Frankrijk

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de
WWW.DEKORY.CO
site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de
WWW.DEKORY.CO
site worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door DEKORY, die zich dan zal inspannen om de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijden van de interventie.

De WWW.DEKORY.CO

website wordt regelmatig geüpdatet door DEKORY. Op dezelfde manier kan de juridische kennisgeving op elk moment worden gewijzigd: ze is niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de
WWW.DEKORY.CO
website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

DEKORY spant zich in om de WWW.DEKORY.CO zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.

Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of het nu gaat om zijn schuld of de schuld van externe partners die het deze informatie verstrekken. Alle informatie op de
WWW.DEKORY.CO
site wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site van WWW.DEKORY.CO niet uitputtend. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen van technische gegevens

De site maakt gebruik van WordPress-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente hardware, vrij van virussen en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie

5. Intellectuele eigendom en namaak

DEKORY is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: DEKORY.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid

DEKORY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de WWW.DEKORY.CO site, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

DEKORY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de site WWW.DEKORY.CO

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. DEKORY behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt DEKORY zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de WWW.DEKORY.CO website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links waarlangs de gebruiker toegang heeft gekregen tot de DEKORY-website , de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt DEKORY alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site worden aangeboden
WWW.DEKORY.CO
De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site wordt dan
geïnformeerd WWW.DEKORY.CO
hij al dan niet verplicht is om deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de
WWW.DEKORY.CO
site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen in het geval van de overname van DEKORY en haar rechten zou het mogelijk zijn om deze informatie door te geven aan de uiteindelijke koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten aanzien van de gebruiker van de site
WWW.DEKORY.CO

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies

De WWW.DEKORY.CO

site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van DEKORY. DEKORY heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de op deze manier bezochte sites te controleren en aanvaardt bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor dit feit. Het surfen op de
WWW.DEKORY.CO
site kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Het weigeren van het plaatsen van een cookie kan ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig op OK.

In Firefox : Klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de
WWW.DEKORY.CO
site is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve bevoegdheid wordt toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Verklarende woordenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die inlogt op de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie het van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).