Privacybeleid

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Dit privacybeleid is van toepassing op de site:
www.dekory.fr

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site het volgende te laten zien:

De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd. Dit omvat de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie of IP-adres van de gebruiker;

Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;

Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;

Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;

Mogelijk het beleid van de site met betrekking tot “cookies”.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden, die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: www.dekory.fr/politique-de-confidentialite

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 voldoen de verzameling en verwerking van gegevens van gebruikers van de website aan de volgende principes:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden zijn gegevens worden verzameld;

Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer van de doeleinden bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;

Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doeleinden die door de site worden nagestreefd, worden verzameld;

Verminderde gegevensbewaring: gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Wanneer deze informatie niet kan worden meegedeeld, wordt de gebruiker geïnformeerd over de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn te bepalen;

Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mag het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden:

De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;

De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met een wettelijke verplichting;

De verwerking wordt gerechtvaardigd door een noodzaak die verband houdt met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

De verwerking kan worden verklaard door een noodzaak die verband houdt met de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN HET SURFEN OP DE SITE

VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN WIJZE VAN VERZAMELING

De persoonsgegevens die op de
www.dekory.fr
website worden verzameld, zijn de volgende:

Naam, Voornaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

Een formulier invullen

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart alle gegevens die zijn verzameld in zijn computersystemen op de site en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden voor een periode van: 3 jaar.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doelen:

Verzend een gepersonaliseerde studie van het verzoek van de gebruiker

Oproepen indienen voor projecten of artikelen die verband houden met de activiteit van de gebruiker

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De persoonsgegevens die door de site worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen verwerkt door de uitgever van de site.

DATA HOSTING

De
www.dekory.fr
website wordt gehost door: IONOS SARL , waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres:

7, place de la Gare BP 70109 57200 Sarreguemines Cedex Frankrijk

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

ARTIKEL 4: VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

DEKORY

Hij kan op de volgende manieren worden gecontacteerd:

contact@dekory.fr

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel en de middelen die worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens.

VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet zonder medeweten van de gebruiker aan derden door te geven en de doeleinden te respecteren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat de informatie- en gegevensoverdracht die via de site gaat, veilig is.

Het doel van een SSL-certificaat (Secure Socket Layer) certificaat is het beveiligen van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site.

Bovendien verbindt de Verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich mee zou brengen.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over de hieronder opgesomde rechten.

Om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan het verzoek te voldoen, moet de gebruiker de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam en e-mailadres.

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen te reageren op de Gebruiker.

PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Recht op inzage, rectificatie en recht op gegevenswissing

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben lezen, bijwerken, wijzigen of laten verwijderen door de volgende procedure te volgen:

De gebruiker moet een bericht sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, met vermelding van het onderwerp van het verzoek

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens die door de site worden bewaard, naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen:

De gebruiker moet een bericht sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, met vermelding van het onderwerp van het verzoek

Recht op beperking en bezwaar tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens door de website, zonder dat de website dit kan weigeren, tenzij hij het bestaan van legitieme en dwingende redenen aantoont, die kunnen prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van zijn gegevens te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

De gebruiker moet een bericht sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, met vermelding van het onderwerp van het verzoek

Recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit, indien het besluit voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft.

Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij zelf kan regelen wat er met zijn verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren als hij overlijdt, in overeenstemming met de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verwerkingsverantwoordelijke besluit niet in te gaan op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of, indien hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten is geschonden, heeft hij het recht om de zaak voor te leggen aan de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker minderjarig is en jonger is dan 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om op welke manier dan ook te verifiëren dat de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij/zij de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen voordat hij/zij de site bezoekt.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN “COOKIES”

De site kan gebruik maken van “cookie”-technieken.

Een “cookie” is een klein bestand (minder dan 4 KB) dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Deze bestanden stellen het in staat om statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service te verbeteren voor het gemak van de gebruiker.

Voor het gebruik van “cookies” waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

Deze toestemming van de gebruiker wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site opnieuw de toestemming van de gebruiker vragen om “cookie”-bestanden op zijn harde schijf op te slaan.

Bezwaar van de gebruiker tegen het gebruik van “cookies” door de website

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van deze “cookies”-bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de stappen vinden die moeten worden gevolgd om zijn browsersoftware te configureren om de registratie van “cookie”-bestanden tegen te gaan:

Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

In het geval dat de gebruiker besluit om “cookies”-bestanden uit te schakelen, kan hij/zij verder surfen op de site. Een eventuele storing van de site als gevolg van deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de uitgever van de site.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR HET WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres:

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die erin zullen worden aangebracht.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat dit privacybeleid voor het laatst bijgewerkt is op: 09/03/2021.

ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEID

Door op de website te surfen, verklaart de gebruiker dat hij dit privacybeleid heeft gelezen en begrepen en dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt, met name met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens, evenals het gebruik van “cookies”-bestanden.